نظرسنجی

نام و نام خانوادگی:*
شماره شاسی و یا کد ملی*
شماره همراه:*
1-میزان رضایت خود را در مورد نحوه نوبت دهی در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
2-میزان رضایت خود را در مورد مدت زمان صرف شده جهت پذیرش در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3-میزان رضایت خود را در مورد مدت زمان تعمیر و تحویل خودرو در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
4-میزان رضایت خود را در مورد تامین به موقع قطعات توسط نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
5-میزان رضایت خود را در مورد ثبت ایرادات مطرح شده در زمان پذیرش در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
6-میزان رضایت خود را در مورد کیفیت سرویس ادواری در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
7-میزان رضایت خود را در مورد کیفیت تعمیرات ارائه شده در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
8-میزان رضایت خود را در مورد هزینه پرداختی قطعات و اجرت برای خدمات انجام شده در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
9-میزان رضایت خود را در مورد رفتار و برخورد پرسنل تعمیرگاه در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
10-میزان رضایت خود را در مورد توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص خودرو در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
11-میزان رضایت خود را در مورد رفع کامل ایرادات ثبت شده در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
12-میزان رضایت خود را در مورد ارائه صورتحساب به مشتری در نمایندگی ها را بفرمایید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
13-به طور کلی تا چه میزان از خدمات ارائه شده از نمایندگی ها رضایت دارید:*
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
مقداری که مشاهده می کنید را وارد کنید.*